17/12/2018
ΑΓΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΟΔΗΓΟΥ ΓΙΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ

 

ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ

Διαγωνισμός Αρ. 39/2018 με Συνοπτικές Διαδικασίες

Αγορά υπηρεσιών επαγγελματία οδηγού για καθορισμένο χρονικό διάστημα

Α΄ ΓΕΝΙΚΑ

 1. Ο Δήμος Πόλης Χρυσοχούς  ζητεί προσφορές για την παροχή υπηρεσιών επαγγελματία οδηγού για καθορισμένο χρονικό διάστημα .
 1. Οι προσφορές θα πρέπει να υποβληθούν σε κλειστό φάκελο στη Γραμματεία του Δήμου Πόλης Χρυσοχούς μέχρι την Τρίτη 8 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 12 μ.  Στο φάκελο να αναγράφεται η φράση  “Διαγωνισμός για υπηρεσίες επαγγελματία οδηγού ”.

Β΄ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 1. Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η παροχή υπηρεσιών επαγγελματία οδηγού για την καθαριότητα δρόμων εντός των δημοτικών ορίων του Δήμου Πολεως Χρυσοχούς και οποιεσδήποτε άλλες υπηρεσίες οδηγού του ανατεθούν.
 1. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν μόνο φυσικά πρόσωπα οι οποίοι διαμένουν νόμιμα στην Κυπριακή Δημοκρατία και δύνανται να εργαστούν σύμφωνα με τις πρόνοιες των σχετικών νομοθεσιών
 1. Η εκτέλεση των εργασιών εκτιμάται να διαρκέσει 6 μήνες συνολικά από την ημερομηνία έναρξης παροχής των αναφερόμενων υπηρεσιών με δικαίωμα ανανέωσης για κόμη 6 μήνες. Το συμβόλαιο θα είναι μηνιαίο με δικαίωμα ανανέωσης.. Κατά το εν λόγω διάστημα κατά το οποίο οι επιτυχόντες προσφοροδότες θα πρέπει να είναι διαθέσιμοι για παροχή υπηρεσιών σε χρόνο και χώρο (εντός της δημαρχούμενης περιοχής) που θα καθορίζει ο Δήμος. Η παροχή υπηρεσιών θα είναι της τάξης των 8 ωρών, 2 φορές την εβδομάδα για την περίοδο Νοέμβριος- Δεκέμβριος- Γενάρης- Φλεβάρης και τους υπόλοιπους μήνες 3 φορές την εβδομάδα, μεταξύ των ωρών 5.00 π.μ. – 15.00 μ.μ. Ο καθορισμός του χρόνου παροχής υπηρεσιών επαφίεται αποκλειστικά στον Δήμο.
 1. Κατά το διάστημα υλοποίησης της σύμβασης, οι επιτυχόντες προσφοροδότες θα παρέχουν υπηρεσίες με βάση τις ανάγκες του Δήμου. Το αντικείμενο των εργασιών που θα διεξάγονται θα καθορίζεται από τον Δήμο με βάση το πρόγραμμα και την πρόοδο των εργασιών που θα εκτελούνται.
 1. Αρμόδιος λειτουργός του Δήμου θα εποπτεύει την ποιότητα και την ποσότητα των εργασιών που θα εκτελούνται.
 1. Ο Δήμος Πόλης Χρυσοχούς δύναται να ζητήσει από τον παροχέα αποζημιώσεις για τυχόν πρόκληση ζημιών σε περίπτωση που κρίνει απαραίτητο στο πλαίσιο διασφάλισης των συμφερόντων του.
 1. Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει τη συνεργασία με τους επιτυχόντες προσφοροδότες σε οποιονδήποτε στάδιο υλοποίησης της σύμβασης και για οποιονδήποτε λόγο κρίνει σκόπιμο.
 1. Η παροχή των υπηρεσιών θα γίνεται στην τιμή των €8.35 ανά ώρα πλέον Φ.Π.Α. όπου εφαρμόζεται. Οι επιτυχόντες προσφοροδότες θα εκδίδουν τιμολόγιο σε εβδομαδιαία βάση το οποίο θα προσκομίζουν σε αρμόδιο λειτουργό του Δήμου που θα τους υποδειχθεί.
 1. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας σε βαθμό που να επιτρέπει την επαρκή και ευχερή επικοινωνία. Η διαπίστωση της γνώσης της ελληνικής γλώσσας θα αποτελεί κριτήριο αξιολόγησης και θα αξιολογηθεί σε κατ’ ιδίαν συνάντηση των ενδιαφερομένων με Επιτροπή Αξιολόγησης που θα οριστεί για σκοπούς αξιολόγησης των προσφορών.
 1. Οι επιτυχόντες προσφοροδότες θα πρέπει να εγγραφούν στο Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων ως αυτοεργοδοτούμενοι, στο Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων για την δραστηριότητα που εξασκούν και στην Υπηρεσία Φόρου Προστιθέμενης Αξίας εάν και εφόσον εφαρμόζεται. Επιπρόσθετα, σε περίπτωση που οι επιτυχόντες προσφοροδότες είναι ευρωπαίοι πολίτες ή μέλη οικογένειας ευρωπαίου πολίτη θα πρέπει να παρουσιάσουν βεβαίωση εγγραφής /δελτίο διαμονής από την Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης.
 1. Οι προσφορές θα πρέπει να συνταχθούν και να υποβληθούν στην ελληνική γλώσσα.
 1. Κάθε προσφορά θα πρέπει απαραίτητα να συνοδεύεται τα πιο κάτω έγγραφα:

(α) ιδιόχειρη επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος

(β) αντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου.

(γ) αντίγραφο επαγγελματικής άδειας οδηγού

 1. Οι προσφοροδότες που θα επιλεγούν θα κληθούν να υπογράψουν σχετικό συμφωνητικό έγγραφο. Η υπογραφή του συμβολαίου καθώς και η προσκόμιση των δικαιολογητικών που αναφέρονται στην παρ. (12) θα πρέπει να γίνει εντός δύο ημερών από την ημέρα που θα ειδοποιηθούν από το Δήμο.
 1. Προσφορές οι οποίες θα υποβληθούν εκπρόθεσμα, δεν θα συνοδεύονται από όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά ή δεν θα πληρούν όλους τους όρους που καθορίζονται στο παρόν έγγραφο, θα απορριφθούν.
 1. Η βαθμολόγηση των κριτηρίων ανέρχεται συνολικά στις 100 μονάδες.
 1. Η βαθμολογία σε κάθε επί μέρους κριτήριο για τον κάθε προσφοροδότη του οποίου η προσφορά έχει κριθεί ως αποδεκτή προκύπτει από τον μέσο όρο βαθμολόγησης των μελών της Επιτροπής Αξιολόγησης.
 1. Το άθροισμα της βαθμολόγησης όλων των επί μέρους κριτηρίων (συνολική βαθμολογία) για τον κάθε ένα προσφοροδότη αποτελεί τον τελικό βαθμό της αξιολόγησης.
 1. Η ανάθεση του διαγωνισμού θα γίνει στους προσφοροδότες που θα συγκεντρώσουν τον υψηλότερο τελικό βαθμό αξιολόγησης (συνολική βαθμολογία).