04/10/2018
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΤΟ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ «Η ΕΛΕΟΥΣΑ ΤΟΥ ΚΥΚΚΟΥ»

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για μια (1) κενή θέση Διευθυντή στο Πολυδύναμο Κέντρο Τρίτης Ηλικίας η «Ελεούσα του Κύκκου» στην περιοχή Λιθοπέτρικα στο Προδρόμι  (περιοχή Πόλης Χρυσοχούς).  

 • ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ
 1. Οργανώνει, κατευθύνει και ελέγχει τις εργασίες του προσωπικού του Πολυδύναμου Κέντρου.
 2. Παρακολουθεί και διαπιστώνει την ομαλή λειτουργία του Πολυδύναμου Κέντρου Τρίτης Ηλικίας η «Ελεούσα του Κύκκου».
 3. Εισηγείται τρόπους και αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για την εξασφάλιση οικονομικών πόρων για τη λειτουργία του Κέντρου.
 4. Παρευρίσκεται στις συνεδριάσεις της Διαχειριστικής Επιτροπής του Πολυδύναμου Κέντρου.
 5. Δημιουργεί, αναπτύσσει και αναλαμβάνει την υλοποίηση προγραμμάτων σε σχέση με τους σκοπούς του Πολυδύναμου Κέντρου.
 6. Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα που θα του ανατεθούν.

 

 • ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

 

 1. Αναγνωρισμένο δίπλωμα ή Πιστοποιητικό τριετούς τουλάχιστον φοίτησης στην Κοινωνική Εργασία ή στη Διεύθυνση Ιδρυμάτων Κοινωνικής Ευημερίας ή στην Κοινωνιολογία ή στην Ψυχολογία ή στην Ψυχιατρική ή στην Εργασιοθεραπεία ή στη Γεροντολογία ή στη Φυσιοθεραπεία ή στη Νοσηλευτική ή οποιοδήποτε άλλο κατά την κρίση του Διευθυντή Τμήματος Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας σχετικό ή κατάλληλο προσόν.
 2. Ικανότητα επικοινωνίας, ακεραιότητα χαρακτήρα, πρωτοβουλία.
 3. Πείρα ή κατάρτιση ανάλογη με τα καθήκοντα της θέσης θα θεωρηθεί ως πρόσθετο προσόν.
 • Θα υπάρχει δοκιμαστική περίοδος 6 μηνών με προοπτική ανανέωσης.
 • ΜΙΣΘΟΣ:
 • Ικανοποιητικός, αναλόγως προσόντων και σύμφωνα με τη νομοθεσία.
 • ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:
 1. Οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στα γραφεία του Δήμου Πόλης Χρυσοχούς στο τηλέφωνο 26321321, φαξ 26322278, email: polismunicipality@cytanet.com.cy
 2. Από τους υποψηφίους απαιτείται η υποβολή επιστολής ενδιαφέροντος, η οποία να συνοδεύεται από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφο των πιστοποιητικών εκπαίδευσης, όπως προνοείται πιο πάνω, περιλαμβανομένων και βεβαιώσεων για επαγγελματική πείρα , εάν υπάρχει.
 3. Οι αιτήσεις να υποβληθούν σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη «Αίτηση για μία (1) κενή θέση Διευθυντή  στο Πολυδύναμο Κέντρο Τρίτης Ηλικίας η «Ελεούσα του Κύκκου» και να παραδοθούν στα γραφεία του Δήμου Πόλης Χρυσοχούς ή να αποσταλούν μέσω ταχυδρομείου με συνημμένη επιστολή το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 2 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 12 το μεσημέρι.