23/01/2017 - Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου

1. Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε να μην παρθεί σήμερα απόφαση για το θέμα της πληρωμής των μελετητών για το Πολυδύναμο , αλλά να ετοιμαστεί από το Δημοτικό Μηχανικό μία έκθεση για το ιστορικό του θέματος και αναλυτική κατάσταση πληρωμών των μελετητών, ώστε να ενημερωθούν σωστά και τα νέα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου.

2. Ο Δημοτικός Μηχανικός θα φέρει στο Δημοτικό Συμβούλιο κατάλογο με τους εγκεκριμένους χώρους στάθμευσης και παράλληλα θα φέρει και τις εισηγήσεις για άλλους χώρους, όπου μπορούν  να δημιουργηθούν νέοι χώροι στάθμευσης. Ακόμη θα πρέπει να εξεταστεί και το κονδύλι που υπάρχει στον προϋπολογισμό για τα παρκόμετρα.

3. Το Δημοτικό Συμβούλιο κατά πλειοψηφία (κος. Δήμαρχος, κα. Δημητρίου, κος. Ξενοφώντος, κος. Τούττουλος και κος. Παναγή) αποφάσισε να στείλει επιστολή στο Τμήμα Αλιείας, με την οποία θα τους ενημερώνουμε ότι ο Δήμος δεν μπορεί να αναλάβει την επιδιόρθωση του σκάφους και ότι επιθυμεί την απομάκρυνση του, και για το λόγο αυτό ζητούμε την άποψη τους.

4. Θα καταγραφούν από το Δημοτικό Μηχανικό σε κατάλογο τα θέματα που θα ζητήσουμε να συζητηθούν με τον Υπουργό Μεταφορών και θα ενημερωθεί εντός των επόμενων ημερών το Δημοτικό Συμβούλιο.

5. Το Δημοτικό Συμβούλιο υιοθέτησε τις εισηγήσεις της Επιτροπής για τις άδειες χρήσης πλακόστρωτου χώρου, οι οποίες είναι οι εξής:

 • Να ξαναμετρηθούν οι πλακόστρωτοι χώροι και να γίνουν νέα σχέδια με βάση τα πραγματικά δεδομένα που χρησιμοποιούν σήμερα και τα σχέδια αυτά να τεθούν ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου για αξιολόγηση.
 • Παράλληλα όταν γίνει εκ νέου η μέτρηση από τους Τεχνικούς να πάνε και κάποια μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου.
 •  Τέλος, θα πρέπει να δηλωθεί στους ιδιοκτήτες των εστιατορίων πως για να τους δοθεί φέτος χρόνος να δουλέψουν πρέπει να υπογράψουν συμβιβασμό ότι αναγνωρίζουν τις παλιές οφειλές τους.

6. Το Δημοτικό Συμβούλιο υιοθέτησε τις εισηγήσεις της Επιτροπής για την υδατοπρομήθεια, δηλ:

 • Όσοι χρωστούν νερό πέραν του ενός χρόνου και  δεν πληρώνουν την τρέχουσα τριμηνία να αποκόπτεται το νερό.
 • Σε αυτούς που γνωρίζουμε ότι  πληρώνουν μια φορά το χρόνο θα δίνεται περιθώριο.
 •  Σε όσους  χρωστούν παλιά υπόλοιπα να τους  ενημερώσουμε να γίνει διακανονισμός  και αν δεν ανταποκρίνονται να σταλούν δικαστήριο.
 • Μαζί  με την τρέχουσα τριμηνία του νερού να σταλεί επιστολή με την όποια θα ενημερώσουμε τους Δημότες για τα νέα μέτρα.

ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ:
Το Δημοτικό Συμβούλιο υιοθέτησε τις πιο κάτω εισηγήσεις της Επιτροπής για τις διανυκτερεύσεις:

 • Να γίνεται έλεγχος από το Δήμο κάθε εβδομάδα για τους μήνες Απρίλιο- Οκτώβριο.
 • Να εξουσιοδοτηθεί ο Δημοτικός Γραμματέας για να στείλει Δικαστήριο τις παλιές οφειλές για τις διανυκτερεύσεις.

ΣΚΥΒΑΛΑ:
Το Δημοτικό Συμβούλιο υιοθέτησε τις πιο κάτω εισηγήσεις της Επιτροπής για τα σκύβαλα:

 • Να σταλεί ποινική υπόθεση για τις οφειλές σκυβάλων για το 2016 (υπάρχει και περσινή απόφαση του προηγουμένου Δημοτικού Συμβουλίου) .
 • Να γίνουν τηλέφωνα από το Λογιστήριο σε όσους χρωστούν το 2016  ως υστάτη προσπάθεια για αποφυγή της ποινικής υπόθεσης.
 • Να ανανεωθεί η παράταση που δόθηκε για μη επιβολή επιβάρυνσης σε όσους επέβαλαν ένσταση μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου 2017.
 • Οι χρεώσεις των φορολογιών για τα σκύβαλα να γίνονται το μήνα Ιούλιο από  το Λογιστήριο.

  Όταν υποβληθεί ένσταση για σκύβαλα θα ισχύσει η πιο κάτω πολιτική:
 • Για μηδενική ένδειξη υδρομετρητή θα χρεώνονται το ποσό των €40 για σκύβαλα ( καθώς στη χρέωση περιλαμβάνονται και ο οδικός φωτισμός κλπ)
 • Για κατανάλωση έστω και μίας εβδομάδας θα επιβάλλεται κανονική χρέωση στα σκύβαλα (€120).

7. Το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε το πόρισμα της Πολιτιστικής Επιτροπής ημερ. 20/01/2017.