19/04/2017 - Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως διευκρινιστεί άμεσα εάν η κυριότητα τόσο της υφισταμένης ιστοσελίδας όσο και της τουριστικής ιστοσελίδας Polis Region ανήκει στο Δήμο και εάν μπορεί να γίνει αναβάθμιση της και παράλληλα ο κος. Γεωργίου θα στείλει στο Δήμο δείγματα της δουλειάς του και θα διευθετηθεί μία συνάντηση με την Πρόεδρο της Επιτροπής Μηχανογράφησης για περαιτέρω συζήτηση του θέματος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα επικύρωσε τα πρακτικά Νο. 14, ημερ. 27/03/2017 και Νο.15, ημερ. 03/04/2017.

Το Δημοτικό Συμβούλιο συμφώνησε με την επιστολή- υπόμνημα προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.