17/10/2017 - Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου

  • Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα επικύρωσε τα πρακτικά Νο.35, ημ:09/10/2017 και Νο.36, ημ.:10/10/2017.
  • Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως συνεχιστεί στην επόμενη συνεδρίαση η συζήτηση του Προϋπολογισμού.
  • Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε να απομακρυνθούν όλες οι πινακίδες από τα πεζοδρόμια και ότι άλλο εμποδίζει από ολόκληρη την Πόλη.
  • Το Δημοτικό Συμβούλιο κατά πλειοψηφία (κος Δήμαρχος; Κος Τούττουλος, κος Παναγή και κος Ξενοφώντος) αποφάσισε να αποδεκτεί την πρόταση της P & P Image Communications LTD για συνεργασία με το Δήμο μας για 6 μήνες σε θέματα επικοινωνιακής πολιτικής.  Μετά την παρέλευση των 6 μηνών  θα αξιολογηθεί η συνεργασία και αφού κριθεί επιτυχής, τότε μπορεί να γίνει ανανέωση της συνεργασίας για ακόμη 6 μήνες.