31/10/2017 - Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου

Δεν πραγματοποιήθηκε λόγω μη απαρτίας.