06/11/2017 - Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου

  • Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση ενέκρινε τον Αναπτυξιακό Προϋπολογισμό του Δήμου, ο οποίος και επισυνάπτεται στο τέλος του πρακτικού ως Παράρτημα Α’  και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του πρακτικού αυτού.  Σημειώνεται ότι αποφασίστηκε όπως το κονδύλι ανακαίνιση παλιού Αστυνομικού Σταθμού (€30.000) και επιδιόρθωση παραλιακού πεζόδρομου €50.000) μεταφερθούν στον Τακτικό Προϋπολογισμό του Δήμου.

Παράλληλα, αποφασίστηκε όπως κάθε 2-3 μήνες γίνεται ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου από το Λογιστήριο για τον Προϋπολογισμό.

  • Το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε τα πορίσματα των πιο κάτω Επιτροπών:

Επιτροπής Υγείας & Καθαριότητας Νο.1, ημ:16/03/2017,
Επιτροπής Τουρισμού Νο.4, ημ:16/10/2017,
Επιτροπής Νεολαίας & Αθλητισμού Νο.2, ημ:16/10/2017
Επιτροπής Κοινωνικής Μέριμνας Νο.1, ημ:23/10/2017
Επιτροπής Προσωπικού Νο.3, ημ:11/10/2017
Επιτροπής Πολιτισμού Νο.16, ημ:12/10/2017 και
Επιτροπής Ευρωπαϊκών Θεμάτων & Μηχανογράφησης Νο.3, ημ:23/10/2017.

  • Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως έλθουν καταγεγραμμένοι οι Αγροτικοί Δρόμοι και να παρουσιαστούν στο Δημοτικό Συμβούλιο.  Ακολούθως, εάν υπάρχει διαθέσιμο κονδύλι στον Προϋπολογισμό θα γίνει το καθάρισμα των Αγροτικών δρόμων φέτος.